}
دو شنبه ، 5 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

مدارك لازم جهت عضویت  فارغ التحصیلی (پیوسته)

 

  تكمیل فرم عضویت كانون

  3  قطعه عكس 4*3 ترجیحاً رنگی

  فتوكپی صفحه اول شناسنامه

  یك برگ فتوكپی از دانشنامه دانشكده فنی و مدارك اخذ شده از سایر دانشگاهها

  پرداخت حق عضویت     

                         

مدارك لازم جهت عضویت دانشجویی  :

  تكمیل فرم عضویت

  1 قطعه عكس 4*3 ترجیحاً رنگی

  ارائه كارت دانشجویی دانشكده فنی دانشگاه تهران

 

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

bottomPane