}
يك شنبه ، 9 آذر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

آیین نامه داخلی شورای عالی کانون

این آیین نامه، مشتمل بر 9ماده، در جلسه مورخ 23/3/1370 شورای عالی به تصویب رسید.

ماده 1: جلسات شورای عالی با حضور حداقل 15 نفر رسمیت خواهدداشت و تصمیمات متخذه با اکثریت نسبی معتبر خواهدبود.

ماده 2: جلسات شورای عالی باید حداقل یک بار در ماه تشکیل شود و صورت جلسات در دفتر مخصوصی ثبت گردد و به امضای رئیس و منشی شورا برسد.

ماده 3: جلسات فوق العاده شورای عالی بنا به تقاضای کتبی هیئت‌مدیره و یا حداقل یک سوم اعضای شورا تشکیل می گردد. دستور کار، تاریخ و محل تشکیل جلسه فوق العاده، حداقل یک هفته قبل از تشکیل، توسط رئیس هیئت‌مدیره و یا دبیر کانون کتباً به اعضاء اعلام میشود.

ماده 4: اعضای شورای عالی حقوق و یا حق الزحمه ای بابت سمت و کار خود در شورای عالی دریافت نمی کنند.

ماده 5: شورای عالی تا انتخاب شورای عالی جدید وظایف محوله را انجام می دهد و برای تنظیم جریان امور اختیارات خود را اعمال می کند.

ماده 6: شورای عالی یک نفر را بعنوان رئیس شورای عالی، دو نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی شورای عالی برای مدت 2 سال انتخاب می کند.

ماده 7: اداره جلسات شوراي عالي بعهده رئیس شورا، درصورت عدم حضور رئیس، بعهده نایب‌رئیس اول و در غیاب وی به عهده نایب‌رئیس دوم خواهدبود.

ماده 8: درصورت استعفا و یا فوت هر یک از اعضای شورای عالی یکی از اعضای ذخیره به ترتیب تقدم از لحاظ تعداد آراء خودبخود عضو اصلی شورای عالی شناخته خواهدشد

ماده 9: در صورتی که هر یک از اعضای شورای عالی 6 جلسه عادی متوالی بدون داشتن عذر موجه و یا بیش از 12جلسه عادی به هر عذری از حضور در جلسات شورای عالی خودداری کند، خودبخود مستعفی شناخته خواهدشد. تشخیص عذر موجه با شورای عالی خواهد بود.

 

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane