}
يك شنبه ، 9 آذر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

آئین نامه داخلی هیأت مدیره کانون

این آیین نامه مشتمل بر 13ماده و یک تبصره، در جلسه مورخ 23/3/1370شورای‌عالی به تصویب رسید.

ماده 1: هیئت‌مدیره از 7 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که برای مدت 2 سال از میان اعضای شورای عالی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.

تبصره: انتخاب مجدد هیئت‌مدیره بلامانع است.

ماده 2: هیئت‌مدیره نماینده اجرایی و مسئول اداره امور کانون و هماهنگ کردن آن در حدود مقررات اساسنامه و آیین نامه‌های مربوطه بوده و مجری مصوبات شورای عالی می باشد.

ماده 3: هیئت‌مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان دبیر کانون، یک نفر را بعنوان رئیس‌هیئت‌مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره یک نفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را بعنوان منشی پس از تصویب شورای عالی برای مدت 2 سال انتخاب می‌کند.

ماده 4: جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 5 نفر از اعضای اصلی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت 4 رأی معتبر خواهد بود.

ماده 5: دبیر کانون در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت‌مدیره به وی تفویض می‌گردد نماینده کانون محسوب شده و از طرف کانون حق امضاء دارد.

ماده 6: جلسات هیئت‌مدیره باید حداقل هر ماه 4بار تشکیل شود و صورت جلسات در دفتر مخصوصی ثبت گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد.

ماده 7: اعضای هیئت‌مدیره حقوق یا حق الزحمه ای بابت سمت و کار خود در هیئت‌مدیره دریافت نمی‌نمایند مگر با تصویب شورای عالی کانون.

ماده 8: در مواقعی که هر یک از اعضای اصلی و هیئت‌مدیره نتواند در جلسه شرکت نماید باید غیبت خود را به رئیس هیئت‌مدیره اطلاع دهد. در این صورت رئیس هیئت‌مدیره یکی از اعضای علی البدل را با رعایت حق تقدم جهت شرکت در جلسه با حق رأی دعوت خواهدکرد. در صورت استعفاء یا تعلیق و یا فوت هر یک از اعضای اصلی، یکی از اعضای علی البدل با رعایت حق تقدم از نظر کثرت آراء، خود‌به‌خود عضو اصلی شناخته خواهدشد.

ماده 9: درصورتیکه یکی از اعضای هیئت‌مدیره تا 10 جلسه بدون داشتن عذر موجه و یا بیش از 25 جلسه به هر عذری از حضور در جلسات هیئت‌مدیره خودداری نماید، خود‌به‌خود مستعفی شناخته خواهدشد. تشخیص عذر موجه با هیئت‌مدیره خواهدبود.

ماده 10: در صورتیکه دبیر کانون بعللی از قبیل بیماری، مرخصی و یا مسافرت، برای مدتی بیش از یک ماه نتواند وظایف خود را انجام دهد، با تصویب هیئت‌مدیره موقتاً یکی از اعضای هیئت‌مدیره وظایف دبیر کانون را انجام خواهدداد.

ماده 11: حضور اعضای علی البدل در جلسات هیئت‌مدیره بلامانع است ولی در رأی‌گیری شرکت نخواهدکرد.

ماده 12: هیئت‌مدیره تا انتخاب هیئت‌مدیره جدید وظایف محوله را انجام می دهد و برای تنظیم جریان امور کانون اختیارات خود را اعمال می کند.

ماده 13: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دبیر کانون به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و با مهر کانون معتبر خواهدبود.

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane