}
يك شنبه ، 9 آذر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

آیین نامه انتخابات اعضای شورای عالی و هیأت بازرسان

مقدمه: به منظور حسن اجرای انتخابات اعضای شورای عالی و بازرسان کانون در اجرای تبصره ذیل ماده13 اساسنامه، آیین­نامه حاضر براساس آئین نامه قبلی توسط هیأت مدیره اصلاح و به تصویب شورای عالی رسید.

ماده 1: هیأت مدیره برای انجام کارهای اداری مربوط به انتخابات شورای عالی و هیأت بازرسان حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل مجمع، هیأتی مرکب از 5 نفر از اعضای کانون را به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین و برای تصویب به شورای عالی پیشنهاد می­کند. حداکثر دو نفر از اعضای این هیأت می­توانند عضو هیأت مدیره و یا شورای عالی باشند و بقیه باید از بین سایر اعضای کانون انتخاب شوند.

ماده 2: هیأت اجرایی وظیفه دارد اقدامات لازم را در جهت حسن اجرای انتخابات به عمل آورد و تا پایان کار، با هیأت رئیسه مجمع عمومی شامل رئیس، منشی و دو نفر ناظر (مذکور در ماده16 اساسنامه) همکاری کند.

ماده 3: همکاری هیأت اجرایی، نافی مسئولیت هیأت رئیسه مجمع عمومی در حسن جریان انتخابات نیست و در هر حال نظارت بر حسن جریان انتخابات، از وظایف هیأت رئیسه مجمع و بویژه ناظران منتخب مجمع عمومی است.

ماده 4: داوطلبان عضویت در شورای عالی و هیأت بازرسان باید از زمان تشكیل مجمع  تا یك هفته قبل از انتخابات، نامزدی خود را کتباً به دفتر کانون اعلام کنند و دبیركانون موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت، درخواست آنها را به هیأت اجرایی ارسال کند.

ماده 5: هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی و اعضای هیأت رئیسه مجمع نمی­توانند نامزد انتخابات شورای عالی و یا هیأت بازرسان باشند.

ماده 6: تاریخ رأی­گیری، مدت رأی­گیری و روش رأی­گیری (دستی و یا الکترونیکی) از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد. هیأت رئیسه مجمع و هیأت اجرائی موظفند تا پنج روز قبل از تاریخ رأی­گیری منحصراً عضویت داوطلبان و پرداخت حق عضویت آنها در کانون را بررسی كرده و مجوز شركت در انتخابات را صادر نمایند.

ماده 7: اسامی داوطلبانی که عضویت آنها در کانون مورد تأیید است، به ترتیب حروف الفبای نام­خانوادگی تنظیم شده، از پنج روز قبل از تاریخ رأی­گیری در تابلوی مخصوص در محل دفتر کانون و همچنین بر روی سایت کانون اعلام می­شود. در فهرست اسامی داوطلبان، تنها رشته تحصیلی و سال فارغ­التحصیلی از دانشکده فنی ذکر می­شود و هیچ­گونه عنوان یا توضیحی اضافه نخواهد شد.

ماده 8: داوطلبانی که نام آنها در فهرست تنظیمی هیأت اجرایی درج نشده است، می­توانند اعتراض خود را تا سه روز قبل از انتخابات به طور کتبی یا توسط پست الکترونیکی به هر یک از ناظران منتخب مجمع عمومی تسلیم کنند و ناظران به اتفاق سایر اعضای هیأت رئیسه مجمع به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن اعتراض، اسم این داوطلبان را نیز به فهرست تنظیمی اضافه و در تابلوی مخصوص در محل دفتر کانون و همچنین بر روی سایت کانون اعلام خواهند کرد.

ماده 9: كلیه اعضای کانون که عضویت آنها و همچنین پرداخت حق عضویت حداقل دوسال از سه سال آخر آنها توسط دبیر کانون تأیید شده باشد، می­توانند در رأی دادن شرکت کنند.

ماده 10: هیأت مدیره کانون موظف است تسهیلاتی به وجود آورد که اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده­اند، بتوانند در مدت زمان رأی­گیری آنرا پرداخت کرده و در رأی دادن شرکت کنند.

ماده 11: كارت انتخاباتی برای اعضای واجد شرایط رای دادن ، توسط هیأت اجرایی صادر و در اختیار رأی دهندگان قرار می گیرد.

ماده 12: درصورتی­که رأی­گیری به روش دستی انجام شود، کارت انتخاباتی در دو نسخه صادر می­شود. نسخه اول به رأی  ­دهنده داده می­شود و نسخه دوم برای کنترل بعدی ناظران، نزد هیأت اجرایی باقی می­ماند.

ماده 13: همراه با کارت انتخاباتی، فرم­های مربوط به رأی که دارای مهر مخصوص بوده و در آن برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای عالی 25 جای خالی و برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت بازرسان 3 جای خالی پیش بینی شده است ، در اختیار رأی دهندگان گذارده می شود و آرایی كه تنها در این اوراق نوشته شود، دارای اعتبار است. در صورت رأی گیری الكترونیكی ، فرم مربوطه به رأی نیز به طور الكترونیكی در اختیار رأی دهندگان قرارداده می شود.

ماده 14: هر یک از رأی­دهندگان می­توانند از بین نام داوطلبان عضویت در هر یک از ارکان شورای عالی و هیأت بازرسان، تا 25  نفر را برای شورای عالی و تا 3 نفر را برای هیأت بازرسان در ورقه رأی خود بنویسند. در صورت نوشته شدن نامی غیر از داوطلبان تأیید شده، آن نام حذف خواهد شد. همچنین اگر در ورقه رأی، نام نامزدی بیش از یک بار نوشته شود، فقط یک بار به حساب خواهد آمد.

ماده 15: رأی­دهندگان با تسلیم کارت انتخاباتی به ناظران صندوق، رأی خود را شخصاً به صندوق می­اندازند. ناظران باید ذیل کارت انتخاباتی را در محل مخصوص امضا کنند و برای کنترل بعدی نزد خود نگاه دارند و در پایان و پس از صدور اعتبارنامه­ها تسلیم دفتر کانون کنند. در صورت رأی­گیری الکترونیکی، پس از تأیید نام افراد انتخاب شده توسط رأی­دهنده، اسامی در بانک اطلاعاتی مخصوص رأی­گیری ذخیره می­شوند. در این حالت امکان انتخاب افرادی خارج از فهرست تأیید شده و یا درج نام نامزدی بیش از یک بار وجود ندارد.

ماده 16: بلافاصله پس از پایان زمان رأی­گیری، آرای جمع­آوری شده زیر نظر ناظران شمارش شده، با تعداد کارت­های انتخاباتی تطبیق داده می­شود و نتیجه صورت مجلس خواهد شد. در صورت رأی­گیری الکترونیکی، این تطبیق ضرورتی ندارد، زیرا تعداد آرا در هر لحظه قابل رؤیت است. دسترسی به آن تنها تواماً توسط نماینده هیأت رئیسه مجمع و نماینده هیأت اجرایی امکان پذیر است.

ماده 17: پس از شمارش آرا، اقدام به قرائت آنها خواهد شد. چنانچه پس از شمارش آرا و یا ضمن قرائت آرا، نیاز به وقت بیشتری باشد، صندوق لاک و مهر شده، مراتب در صورت مجلسی منعکس می­شود و صندوق در محلی که به مسئولیت ناظران تعیین می­شود، در امانت خواهد بود و در وقت مقرر مجدداً قرائت آرا ادامه می­یابد. بدیهی است که در صورت رأی   ­گیری الکترونیکی، نتایج بلافاصله پس از خاتمه زمان اخذ رأی تواماً توسط نماینده هیأت رئیسه مجمع و نماینده هیأت اجرایی قابل رؤیت است. در صورت انجام رای گیری دستی به طور همزمان با رای گیری الكترونیكی، قرائت نتایج آرای الكترونیك پس از اتمام شمارش آرا دستی انجام خواهد شد.

ماده 18: پس از قرائت آرا، مراتب توسط ناظران و سایر اعضای هیأت رئیسه مجمع صورت مجلس خواهد شد.

ماده 19: نتایج قرائت آرا، بلافاصله در محل دفتر کانون و بر روی سایت کانون آگهی شده، در ذیل آن از اعضای کانون خواسته می‌شود هرگونه شکایتی نسبت به حسن اجرای انتخابات دارند، ظرف یک هفته کتباً یا توسط پست الکترونیکی به رئیس مجمع عمومی اعلام کنند.

ماده 20: رئیس مجمع عمومی پس از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده نوزده، از اعضای هیأت رئیسه مجمع دعوت به عمل می­آورد. این هیأت شکایات واصله را رسیدگی کرده، نتیجه را صورت مجلس می­کند. مدت زمان رسیدگی به شکایات حداکثر ده روز است.

ماده 21: صحت انتخابات و نتایج نهائی آرا باید توسط هیأت رئیسه مجمع عمومی گواهی شود. نتیجه انتخابات شورای عالی و هیأت بازرسان با توجه به اینکه در مورد شورای عالی، 25 نفر اول حایز رأی بیشتر به عنوان عضو اصلی و5 نفر بعدی عضو علی­البدل و در مورد هیأت بازرسان، 3 نفر اول به عنوان عضو اصلی و یک نفر بعدی عضو علی­البدل خواهد بود، با ترتیب و ذکر تعداد آرا با قید عضو اصلی و عضو علی­البدل، صورت مجلس و به همین ترتیب اعتبارنامه منتخبین ظرف مدت سه روز به امضای رئیس مجمع عمومی صادر خواهد شد. در مورد اعضای علی­البدل شورای عالی، قید ترتیب «عضو علی­البدل» در اعتبارنامه ضروری است تا در آینده مشکلی از نظر اجرای تبصره ذیل ماده17 اساسنامه کانون پیش نیاید.

ماده 22: با توجه به اینکه انتخابات شورای عالی، هر دو سال یک­بار و انتخابات هیأت بازرسان، هر یک سال یک­بار انجام می­شود، این آیین­نامه ناظر به انتخاباتی است که به طور همزمان هر دو سال یک­بار انجام می­شود. در مورد انتخابات هیأت بازرسان که در بین انتخابات دو دوره شورای عالی انجام می­شود، می­توان با تصویب مجمع عمومی مربوط، انتخابات هیأت بازرسان را بلافاصله پس از جلسه مجمع عمومی انجام داد و نامزدهای انتخابات هیأت بازرسان فی­المجلس مشخص شوند، مشروط بر آنکه شرط مربوط به عضویت داوطلبان و رأی دهندگان دقیقاً رعایت شود. به هر حال در این مورد نیز هیأت رئیسه مجمع عمومی مسئول حسن اجرای انتخابات است.

ماده 23: این آئین نامه در 23 ماده تهیه و در تاریخ 27/4/1392 به تصویب شورای عالی كانون رسیده و جایگزین آئین نامه انتخابات مصوب 26/3/1384 می شود.

 

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane