}
دو شنبه ، 5 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran
 کمیته تجلیل
کمیته انتشارات
 کمیته ورزشهای کوهستانی
 کمیته بازدید
 کلاسهای مثنوی خوانی
 کمیته های تخصصی کانون
 کلاس ردیف های آوازی و ادبیات موسیقی ایرانی
 جلسات زبان
 کمیته شعر و ادب
 اشعار خانواده فنی


bottomPane