}
دو شنبه ، 5 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

اركان

برطبق آیین نامه های داخلی مصوب شورای عالی، جلسات منظم شورا هر ماه یكبار و جلسات منظم هیئت مدیره هر   هفته یكبار تشکیل می‌گردد. شورای عالی از میان اعضای خود رئیس،نایب‌رئیس اول، نایب رئیس دوم و منشی شورا را برای مدت دو سال بر می گزیند.کمیته های دائمی کانون که تا کنون فعالیت خود را شروع کرده اند، عبارتند از: کمیته انتشارات، کمیته های تخصصی(مهندسی مكانیك، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی معدن و مهندسی متالورژی) وکمیته بازدیدها،کمیته ورزش، کمیته تجلیل، کمیته اطلاع رسانی، کمیته انتخاب مهندسان برجسته.

اعضای هیئت رئیسه هر کدام ازکمیته های تخصصی و امور حرفه ای طی جلسه ای که بر اساس دعوت کتبی هیئت مدیره و با حضور اعضای اصلی فارغ التحصیل رشته‌ها و اعضای فعال در حرفه ها تشکیل می شود، بر اساس اخذ رأی کتبی برای مدت دو سال انتخاب می گردند. برنامه های مصوب این کمیته ها، پس از تأیید هیئت مدیره، توسط این هیئت به‌مورد اجرا گذاشته می شود.

ارکان و کمیته های کانون

ارکان کانون عبارتند از مجمع عمومی، شورای عالی، هیئت بازرسان و هیئت مدیره

مجمع عمومی کانون هر سال یک بار با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود. شورای عالی کانون، مرکب ازبیست وپنج عضو، هر دو سال یکبار در جریان مجمع عمومی و بر اساس اخذ رای کتبی از بین اعضای اصلی داوطلب انتخاب می‌شوند. هیئت بازرسان، مرکب از سه عضو اصلى و یک عضو علی البدل، در مجمع عمومی سالانه ازمیان اعضای داوطلب برای مدت یک سال برگزیده می شوند.

شورای عالی ازبین اعضای داوطلب این شورا هیئت مدیره کانون را برای مدت دو سال انتخاب می کند. هیئت مدیره که مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است، مجری مصوبات شورای عالی می باشد. دبیر کانون، رئیس و نایب‌رئیس هیئت مدیره بوسیله این هیئت برای مدت دو سال انتخاب می شوند. مكاتبات رسمی کانون با امضای دبیر کانون و اسناد مالی با امضای دبیر و رئیس هیئت مدیره و یا دبیر و نایب‌رئیس هیئت مدیره تهیه می گردد.

اولین مجمع عمومی کانون

اولین مجمع عمومى کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران که با حضور بیش از هشتصد نفر در اول اسفندماه 1369 در آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد، اساسنامه شورای عالی کانون به تصویب رسید و از بین یک صد نفر کاندیدای عضویت در شورای عالی ، 25 نفر به عنوان اعضای نخستین دوره شورای عالی انتخاب گردیدند.

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

bottomPane