}
دو شنبه ، 5 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

فعاليت ها

در كنار هيئت‌مديره، اولين كميته كانون به‌نام (كميته ارتباطات) به عنوان بازوى اجرايى هيئت‌مديره تشكيل شد و آغاز بكار نمود. از جمله نخستين فعاليتهاى اين كميته مى‌توان به تدارك اجراى برنامه‌هاى هنرى و ورزشى، تدارك بازديدهاى علمى و فنى و همكارى با دانشكده فنى براى برگزارى جشن فارغ‌التحصيلى دانشكده اشاره نمود.

انتشار خبرنامه كانون از جمله فعاليت‌هاى مهم هيئت‌مديره دوره اول بود كه وظيفه مهم خبررسانى را به عهده دارد. اين خبر نامه بصورت ماهانه به تعداد 6500 نسخه تولید و توزیع می شود. فعاليت ديگر كميته انتشارات تهيه ، چاپ و توزيع سالنماى كانون مشتمل بر اسامى همه اعضاى كانون و نشانى و مشخصات حرفه‌اى گروهى از آنان مى باشد.

انعقاد توافق نامه همكارى با دانشكده فنى در سال 1371 زمينه همكارى بين كانون و دانشكده فنى را بوجود آورد. از جمله موارد همكارى كانون با دانشكده مى‌توان به اهداى جوايز از سوى كانون به دانش‌آموزان ممتاز پذيرفته شده در كنكور و نيز فارغ‌التحصيلان ممتاز دانشكده، همكارى كانون در برگزارى جشن فارغ‌التحصيلى، تدارك محل كارآموزى تابستانى براى گروه‌هايى از دانشجويان جذب كمكهاى مردمى جهت تجهيز آزمايشگاهها و در مقابل استفاده از دفتر كانون در دانشكده، استفاده از آمفى تئاترها و امكان تكثير به قيمت تمام شده اشاره نمود.

از مهم‌ترين فعاليت‌هاى كانون خريد و تجهيز ساختمان (خانه كانون) به كمك اعضاى خود بود. اين اقدام در دى‌ماه 1371 آغاز شد و پس از اينكه وجوه لازم براى خريد و تجهيز آن جمع آورى شد در
 آبان‌ماه 1372 ساختمان كانون خريدارى شد و دفتر كانون بدانجا منتقل گرديد. تجهيز ساختمان به تدريج انجام شد و در روز بيست و سوم اسفند ماه 1372رسماً و با حضور اعضا افتتاح گرديد.

ازديگر اهداف رفاهى كانون ، تشكيل شركت تعاونى مسكن در دى‌ماه 1371 بود. اين شركت با داشتن نزديك به چهارصد نفر عضو هم‌اكنون طرحى را براى احداث مسكن حدود يكصدنفر از اعضا در دست اقدام دارد.

 

bottomPane