}
دو شنبه ، 5 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

آرمان كانون 

كانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشكده فنی تهران تلاش در راستانی تحقق جایگاه آرمانی زیر را تعهد خود می‌داند:

1. كانون عموم دانش‌‌آموختگان دانشكده فنی دانشگاه تهران و مركز ارتباط و پیوند میان آنان با ارائه مناسب‌ترین   برنامه‌های علمی، فرهنگی و رفاهی برای اعضا و خانواده‌هایشان و حمایت مادی و معنوی از دانشكده فنی ، به نحوی كه به عنوان مؤثرترین نهاد پشتیبان دانشكده و دانش‌آموختگان آن در جامعه شناخته شود.

2.  ركن معتبر و پیش‌گام اعتلای حرفه مهندسی وتوسعه نظام‌ها و تشكل‌های مهندسی كشور. 

3.   نهاد كارشناس ، پیشرو و مؤثر و از اركان برجسته تصمیم‌سازی در فرایند شكوفائی صنعت، اقتصاد و توسعه پایدار كشور به نحوی كه در منظر افكار عمومی به ‌عنوان نماینده مترقی جامعه مهندسی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار ‌باشد

رسالت كانون 

کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران انجام تعهدات اصولی زیر را رسالت خود می‌داند: 

1.   گسترش ارتباط و تداوم و تحكیم پیوند و همبستگی بین دانش آموختگان دانشکده فنی دانشگاه تهران از یك سو و با دانشكده فنی از سوی دیگر به منظور ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای رشد خلاقیت و دانش و فرهنگ مهندسی اعضاء و توسعه و ارتقاء سطح علمی دانشكده فنی دانشگاه تهران. 

2.  کوشش در جهت اعتلای شأن و منزلت حرفه مهندسی و تلاش در راستای شکل گیری و توسعه نظامها و تشكلهای مهندسی كشور و تشكیل و تقویت كانون مهندسین ایران . 

3.  كوشش در جهت رشد و شكوفایی و اعتلای صنعت و اقتصاد كشور و مشاركت در فرآیند تصمیم سازی و ایفای نقش هدایتی، نظارتی و نقادانه نسبت به ، طرحها وبرنامه‌های توسعه‌ای و پیشنهاد طرحهای ضروری و زیر بنایی بر پایه نیازهای جامعه و همكاری همه جانبه در جهت توسعه پایدار كشور.

 

 

bottomPane