}
دو شنبه ، 5 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

 مزایای عضویت

  تحكیم ارتباط دانش آموختگان دانشكده فنی

   برقراری ارتباط بین نسلهای مختلف فارغ التحصیل

  برقراری تماس با دوستان و هم دانشكده ای ها در سراسر جهان

  اطلاع از اخبار و رویدادهای دانشكده فنی در سالهای پس از فارغ التحصیلی

امكان استفاده از خدمات كانون برای دستبیابی به فرصت های شغلی ارائه شده شتوسط شركت‌‌ها

داشتن پست الكترونیكی رایگان در سایت كانون، دریافت اطلاعیه ها و پیام نامه ها‌ی كانون توسط پست الكترونیك

استفاده از برنامه های فرهنگی كانون( موسیقی، اكران فیلم و...)

  شركت در سفرهای سیاحتی و گلگشت ها

شركت در برنامه های ورزشی( كوهنوردی، فوتبال و...)

شركت در بازدید پروژه‌های بزرگ صنعت كشور

امكان استفاده از بیمه های تكمیلی درمان

استفاده از تسهیلات ویژه كانون در ارتباط با مراكز ورزشی، باشگاهها، مراكز خرید و...

                                             

bottomPane