}
پنج شنبه ، 8 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

      حق عضويت و كارت

اعضاى فارغ التحصيل ،سال فارغ التحصيلى( بدون در نظر گرفتن ماه) و سال بعد از آن از پرداخت حق عضويت معاف مى‌باشند. سه سال بعد از فارغ التحصيلى نيز پرداخت حق عضويت بصورت نيم بها ميباشد.ميزان حق عضويت پرداختى سال جارى 1/000/000 ريال ميباشد همچنين به اطلاع ميرساند ميتوانيد جهت دريافت كارت عضويت بامدت اعتبار چند ساله نيز ميتوانيد اقدام فرماييد. در اين صورت حق عضويت سالهاى آتى بر مبناى سال جارى محاسبه و دريافت و كارت عضويت شما با مدت اعتبار چند ساله يا برابر حق عضويت پرداختى صادر خواهد شد.

اعضاى دانشجو از پرداخت حق عضويت معاف هستند.            

نمونه اى از كارت عضويت                      

                  

 
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane