}
دو شنبه ، 5 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

بنام خدا

مقدمه

دانشکده فنی دانشگاه تهران، قدیمی ترین مرکز آموزش مهندسی در ایران است فارغ‌التحصیلان این مرکز علمی و فنی بخش عمده ای از کادر فنی کشور را تشکیل می دهند و از آنجا که تشکل آنان به لحاظ ارتقای سطح حرفه مهندسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است کانون مهندسِن فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران از فارغ‌التحصیلان این دانشکده که اساسنامه آن را بپذیرند و در راه تحقق اهداف آن آماده خدمت باشند، تشکیل میشود.

فصل اول - کلیات و اهداف

ماده 1- نام: کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، کانونی است علمی، تخصصی، پژوهشی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً کانون نامیده میشود.

ماده 2- محل: مرکز اصلی کانون در شهر تهران به نشانی خیابان طالقانی بین خیابان قدس و وصال شیرازی پلاک 429 طبقه 5 واحد 9 است و با تصویب شورای‌عالی کانون قابل تغییر می باشد. کانون میتواند با تصویب مرجع ذیربط در سایر شهرهای کشور و یا خارج از کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده 3- تابعیت: کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران را خواهندداشت.

ماده 4- مدت فعالیت: کانون از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل میشود.

ماده 5- اهداف کانون:

5-1- بهره گیری از نیروی متشکل فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران و همکاری و همیاری با سایر سازمانها و کانونهای مشابه به منظور ارائه خدمات علمی، فنی، فرهنگی، رفاهی و ورزشی.

5-2- بررسی و ارزیابی طرحهای عمرانی و مهندسی و پیشنهاد طرحهای ضروری و زیربنایی بر پایه نیازهای جامعه و مبادله نظرها و تجربیات با کانونهای مشابه و ارائه رهنمودهای علمی و عملی در زمینه های مختلف در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور.

5-3- اعتلای سطح علمی و فنی دانشکده فنی و اعضای کانون از طریق:

5-3-1- ارتباط و همکاری مستمر با دانشکده فنی و انتقال نتایج تجربیات و مطالعات نیازهای فنی و اقتصادی کشور.

5-3-2- همکاری مستمر با دانشکده فنی در جهت ایجاد برنامه های ویژه برای دانشجویان و اعضاء به منظور ارائه طرحها و روشهای نوین علمی و اجرایی با استفاده از کلیه امکانات ارتباطی، گردهمایی، نمایش فیلم، انتشارات، سخنرانی و غیره.

5-3-3- ایجاد تسهیلات برای دانشجویان به منظور آشنایی با کارهای اجرایی از راه تامین کارآموزیهای مفید و سازنده در کارخانه ها، کارگاهها، دفاتر فنی و مؤسسات مهندسی.

5-3-4- برقراری تماس علمی با کانونها و دانشگاههای مهندسی در داخل و خارج از کشور.

5-3-5- اعطای جوایز، کمک هزینه تحصیلی و نظایر آن به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان ممتاز.

5-4- حمایت معنوی و مادی از مخترعین و پژوهشگران و کمک به ارائه دست آوردهای علمی و فنی آنان.

5-5- گردآوری اطلاعات مربوط به نیروی کار مورد نیاز سازمانهای فنی و ارائه آن به نیروی فنی آماده به کار.

5-6- کوشش برای تشکیل و تقویت نظام مهندسی کشور و توسعه استانداردها، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و علمی آن از طریق همکاری با کلیه کانونهای مشابه و مراکز علمی.

5-7- ایجاد تاسیسات و امکانات رفاهی (فرهنگی- هنری- آموزشی و غیره ) برای اعضای کانون و خانواده آنها.

5-8- جلب همکاری سایر سازمانها و کانونهای مشابه برای تشکیل کانون مهندسین ایران.

تبصره: کانون جهت نیل به اهداف فوق، آیین نامه ها و مقررات داخلی لازم را تهیه و اجرا خواهدنمود.

فصل دوم - اعضای کانون و شرایط عضویت

ماده 6 - نوع عضویت: کانون دارای سه نوع عضو خواهدبود عضو اصلی، عضو وابسته و عضو افتخاری. هر یک از این اعضا بسته به نوع عضویت حایز شرایط مربوط، به ترتیب مندرج در ماده 7 میباشد.

ماده7 - شرایط عضویت:

7-1- شرایط عضویت اعضای اصلی

7-1-1- تکمیل فرم پرسشنامه درخواست عضویت.

7-1-2- دارابودن دانشنامه مهندسی در یکی از مدارج لیسانس، فوق لیسانس و دکترا از دانشکده فنی دانشگاه تهران

7-1-3- پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون

7-1-4- عدم وابستگی به سازمانها یا تشکیلات غیرقانونی

7-1-5- محروم نبودن از حقوق اجتماعی

7-1-6- پرداخت ورودیه و تعهد پرداخت حق عضویت طبق آیین نامه مربوط

تبصره: هر عضو اصلی کانون که تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی حق عضویت های سالانه خود را از زمان عضویت پرداخته باشد، عضو منظم نامیده میشود. در جلسات مجمع عمومی کانون فقط اعضای منظم حق رای دارند.

7-2- شرایط عضویت اعضای وابسته

7-2-1- تکمیل فرم پرسشنامه درخواست عضویت

7-2-2- اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های دانشکده فنی دانشگاه تهران.

تبصره 1:کسانی که دارای تجربه فنی و سوابق کاری قابل توجه در زمینه های فنی و مهندسی بوده ولی فاقد مدرک تحصیلی قابل پذیرش بعنوان عضو اصلی هستند نیز می توانند بنا به پیشنهاد هیئت‌ مدیره و تصویب شورای‌عالی به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته شوند.

تبصره 2: اعضای وابسته میتوانند در کلیه برنامه های اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و کارآموزی کانون شرکت نمایند.

7-2-3- شخصیت های حقوقی فنی میتوانند به پیشنهاد هیئت ‌مدیره و تصویب شورای‌عالی به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته شوند.

7-3- شرایط عضویت اعضای افتخاری مهندسان برجسته و چهره های شناخته شده و ممتاز ایرانی و شخصیتهای علمی دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی، که تمایل به همکاری با کانون دارند، میتوانند بنابه پیشنهاد هیئت ‌مدیره و تصویب شورای‌عالی، به عضویت افتخاری کانون پذیرفته شوند.

تبصره: عضویت افتخاری این افراد نباید مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد.

ماده 8- خاتمه عضویت:

عضویت در کانون در موارد زیرخاتمه می یابد:

8-1- استعفای کتبی عضو

8-2- لغو عضویت توسط شورای‌عالی بر اساس پیشنهاد هیئت‌مدیره به دلیل عدم رعایت شئون و حیثیت مهندسی

8-3- فوت عضو.

8-4- عدم پرداخت حق عضویت به مدت سه سال متوالی.

تبصره: در فاصله زمانی پیشنهاد لغو عضویت فرد مزبور توسط هیئت‌مدیره و تصمیم گیری شورای‌عالی، عضویت وی به حال تعلیق درآمده و از حق رأی در ارکان کانون محروم خواهدبود.

فصل سوم - ارکان کانون

ماده 9 - ارکان کانون عبارتند از:

الف- مجمع عمومی

ب- شورای‌عالی

پ- هیئت‌مدیره

ت- هیئت بازرسان

ث- کمیته های تخصصی

الف - مجمع عمومی

ماده10 - مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در کانون میباشد که به صورت عادی، و یا فوق العاده از اجتماع اعضاء کانون تشکیل میشود.

ماده 11- مجمع عمومی عادی سالی یک بار در بهار هرسال با دعوت شورای‌عالی با رعایت تبصره 2 ماده 14 تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور بیش از نصف اعضای واحد شرایط ماده 7، جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. درصورتیكه در دعوت نخست تعداد حاضران به حد نصاب نرسد، جلسه دوم به فاصله حداکثر 30 روز تشکیل شده و با هر تعداد عضو واجد شرایط ماده7، رسمیت می‎یابد.

ماده 12 - مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان با تصمیم شورای‌عالی یا با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی و یا به تقاضای حداقل یک دهم از اعضای اصلی کانون تشکیل گردد. در حالت آخر، شورای‌عالی موظف به دعوت مجمع میباشد.

ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

13-1- نظارت بر انتخابات اعضای شورای‌عالی و هیئت بازرسان

13-2- استماع و رسیدگی و تصویب گزارش شورای‌عالی

13-3- تعیین خط مشی کلی کانون

13-4- بررسی و تصویب پیشنهادهای شورای‌عالی

13-5- تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه به پیشنهاد شورای‌عالی و یا تفویض اختیار به شورای‌عالی

13-6- تصویب ترازنامه و بودجه کانون

13-7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های کانون

13-8- کلیه اموری که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نبوده و برای اداره امور کانون ضروری باشد

تبصره: انتخابات اعضای شورای‌عالی و هیئت بازرسان در یک روز معین که توسط مجمع عمومی تعیین میگردد، بر اساس آئین نامه های مربوطه، انجام خواهدشد.

ماده 14 - مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات مقرر در ماده 11، مشابه مجمع عمومی عادی و با درخواست یک سوم اعضای اصلی کانون تشکیل میشود.

تبصره 1: شورای‌عالی موظف است به نحوی اقدام نماید که مجمع عمومی فوق العاده حداکثر یک ماه پس از دریافت هر یک از درخواستهای بالا تشکیل گردد.

تبصره 2: دعوت برای مجامع عمومی به صورت کتبی و درج آگهی در روزنامه بوده و ارسال نامه ها و درج آگهی بایستی حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع صورت گیرد.

تبصره 3:مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت، همان شرایط مجمع عمومی را داراست، جز در مورد حد نصاب رسمیت جلسه نوبت دوم که حضور یک سوم تعداد اعضای اصلی الزامی است.

ضمناً در صورت عدم رسمیت جلسه در نوبت دوم، تشریفات تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تکرار می شود.

تبصره 4: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل سه چهارم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه، معتبر خواهدبود.

ماده 15- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

15-1- تغییر در مفاد اساسنامه

15-2- عزل اعضای شورای‌عالی.

15-3- انحلال کانون.

ماده 16 - مجامع عمومی ابتدا به ریاست موقت رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی به ترتیب با ریاست موقت نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم و در غیاب آنان با ریاست موقت مسن ترین عضو حاضر در جلسه تشکیل می گردد. رئیس موقت مجمع پس از اطمینان از حصول حد نصاب لازم، رسمیت جلسه را اعلام و اسامی نامزدهای ریاست جلسه را که از طرف حاضران پیشنهاد می شوند قرائت می نماید. رئیس مجمع با رأی حاضران انتخاب می شود. رئیس منتخب جهت انتخاب منشی و ناظران جلسه مجمع اقدام می نماید. مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر منتخب مجمع اداره می شوند.

تبصره : برگزاری مجامع عمومی بر اساس آیین نامه مربوط، انجام خواهدشد.

ب- شورای‌عالی

ماده 17 -شورای‌عالی پس از مجمع عمومی عالی ترین رکن کانون میباشد. تعداد اعضای اصلی شورای‌عالی 25 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 5 نفر است که با رأی مستقیم و مخفی اعضا تحت نظر رئیس مجمع عمومی بر اساس آیین نامه های مربوط انتخاب می شوند. مدت عضویت هر دوره شورای‌عالی دو سال می باشد و تا انتخاب اعضای جدید، اعضای قبلی باید کماکان به انجام وظایف محوله ادامه دهند.

تبصره: درصورت فوت، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای شورای‌عالی و یا سایر مواردی که در آیین نامه داخلی شورای‌عالی پیش بینی میشود، جایگزین وی از میان اعضای علی البدل شورای‌عالی،بر اساس تعداد رأی در انتخابات شورای‌عالی تعیین می گردد.

ماده 18 - شورای‌عالی بر اساس آئین نامه داخلی که تهیه و تصویب خواهد نمود، هیئت رئیسه شورای‌عالی را از بین اعضای خود انتخاب می کند.

ماده 19 - وظایف و اختیارات شورای‌عالی:

19-1- انتخاب یا تغییر اعضای هیئت‌مدیره

19-2- رسیدگی به گزارشها و پیشنهادهای هیئت‌مدیره و اتخاذ تصمیم در باره آنها.

19-3- بررسی مسایل و موضوعاتی که در راه تحقق اهداف کانون پیش می آید و تعیین راه حلهای عملی و اجرایی مناسب و ابلاغ آن به هیئت‌مدیره.

19-4- بررسی و تصویب کلیه آیین نامه های اجرایی و داخلی

19-5- رسیدگی به ترازنامه مالی کانون برای طرح و تصویب آن در مجمع عمومی

19-6- دعوت مجامع عمومی

19-7- رسیدگی به اعتراضات و شکایات اعضا بجز امور مربوط به مجامع عمومی

19-8- تهیه و ارائه گزارش های لازم به مجامع عمومی

19-9- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش اموال غیر منقول، گرفتن وام، رهن و فک رهن.

تبصره: صورت جلسات و تصمیمات شورای‌عالی در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای رئیس و منشی جلسه خواهد رسید.

هیات مدیره

ماده 20 – هیات مدیره از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل كه برای مدت 2 سال از میان اعضای اصلی كانون توسط شورای عالی انتخاب خواهند شد ، تشكیل می گردد و تصمیمات آن با رای حداقل چهار نفر معتبر خواهد بود.

تبصره : حداقل چهار نفر از اعضای اصلی هیات مدیره بایستی از اعضای اصلی شورای عالی باشند.

ماده 21 – هیات مدیره نماینده اجرایی و مسئول اداره امور كانون و هماهنگ كردن آن در حدود مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط می باشد.

تبصره : آیین نامه های پیشنهادی هیات مدیره پس از تصویب شورای عالی قابل اجرا خواهد بود.

ماده22- هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود رییس ، نایب رییس و منشی هیات مدیره و دبیر و خزانه‌دار كانون را برای مدت 2 سال انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی پیشنهاد می نماید.

تبصره : هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید كماكان به انجام وظایف خود ادامه می دهد.

ماده 23- وظایف و اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره نماینده قانونی و اجرایی كانون بوده و اهم وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

23-1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی.

23-2- اداره امور كانون.

23-3- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول كانون.

23-4- نگاهداری حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات كانون.

23-5- افتتاح حساب كانون در بانك ها.

23-6- انجام تشریفات قانونی ، مالیاتی و ثبتی در كلیه مراحل قانونی و تعقیب جریانات قضایی در محاكم.

23-7- تعیین نماینده ، حكم وكیل با حق توكیل و عزل آنان و قطع و فصل دعاوی كانون از طریق صلح و سازش.

تبصره: كلیه امور مالی كانون براساس آیین نامه مالی و در چهارچوب بودجه مصوب و تصمیمات شورای عالی خواهد بود.

ماده 24- جز درباره موضوعاتی كه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی و شورای عالی است، هیات مدیره كلیه اختیارات لازم برای اداره امور كانون را مشروط بر رعایت مفاد اساسنامه وعدم مغایرت با مصوبات شورای عالی و اساسنامه كانون دارا می باشد.

ماده 25كلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور با امضای خزانه‌دار و به اتفاق دبیر كانون یا رییس هیات مدیره و با مهر كانون معتبر خواهدبود.

تبصره:مكاتبات عادی با امضای دبیر كانون و در موارد ویژه به درخواست هیات مدیره و یا نظر شورای‌عالی با امضای رییس شورای‌ عالی می‌باشد.

ماده 26- دبیر كانون مجری مصوبات هیات مدیره است و در حدود اختیاراتی ‌كه از طرف هیات مدیره به وی تفویض می‌گردد نماینده قانونی كانون محسوب شده واز طرف كانون حق امضا دارد.

ماده 27- هیات مدیره آیین نامه های اجرایی این اساسنامه را تهیه و برای تصویب به شورای عالی پیشنهاد می‌نماید.

ماده 28- هیات مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه ، نسبت به تشكیل كمیسیونهای ویژه اقدام نمایند.

ت- هیات بازرسان

ماده 29- مجمع عمومی عادی 3 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان بازرس علی البدل از بین اعضای اصلی كانون برای مدت یك سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان اصلی وعلی‌البدل بلامانع است.

ماده 30وظایف هیات بازرسان به شرح زیر است:

30-1- بررسی كلیه اسناد و اوراق مالی كانون و تهیه گزارش برای اطلاع شورای عالی و طرح در مجمع عمومی .

30-2- مطالعه گزارش مالی سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملكرد مالی كانون برای اطلاع شورای عالی و طرح در مجمع عمومی .

30-3- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره به مجمع عمومی .

تبصره هیات بازرسان موظفند حداقل یك ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی ، گزارش های فوق را به صورت كتبی در اختیار رییس شورای عالی قرار دهند.

ث - كمیته های تخصصی و اجرایی

ماده 31-هیات مدیره در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه ، نسبت به تشكیل كمیته های اجرایی و همچنین كمیته های تخصصی از رشته ها و حرفه های مختلف مهندسی اقدام می نماید.

تبصره : تشكیل ، انتخاب ، اداره و حدود وظایف و اختیارات كمیته ها بر اساس ساختار تشكیلاتی كانون و آیین نامه های مربوط كه به تصویب شورای عالی می رسد، خواهد بود.

فصل چهارم – بودجه وموارد متفرقه

ماده 32- بودجه كانون ازطریق دریافت حق ‌عضویت اعضا و یا درآمد حاصل از انتشارات و دیگر منابع خدماتی و قبول هدایا ، اعانات و وقف تامین می‌شود.

ماده 33- درآمد و هزینه‌های ‌كانون در دفاتر قانونی ثبت ‌می‌شود و شرح وبیلان آن در پایان هرسال مالی جهت بررسی به‌ مراجع ذیربط قانونی ارائه خواهد شد.

ماده 34-  سال مالی كانون ، سال هجری شمسی بوده و از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 35- كلیه مدارك رسمی و پرونده‌های‌ كانون در دفتر مركزی و یا شعبه‌ها و نمایندگی‌های رسمی كانون نگهداری می‌شود.

تبصره: مصوبات ‌و صورت‌ جلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت می‌شود و به امضای اعضای حاضر درجلسه خواهد رسید.

ماده 36- كانون دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی و كسب مجوز از مراجع ذیربط تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم كانون مسئولیت قانونی دارد.

ماده 37- انتشار هرگونه نشریه پس از كسب مجوز لازم از مراجع قانونی صورت خواهد گرفت .

ماده 38- درصورت انحلال كانون، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیات تصفیه‌ای انتخاب خواهد كرد این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات كانون نسبت به واگذاری اموال و املاك آن به دانشكده فنی دانشگاه تهران و یا یكی از مراكز آموزشی یا پژوهشی داخل كشور اقدام نماید.

ماده 39- این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 39 ماده و 24 تبصره در مجمع عمومی فوق‌العاده كانون در تاریخ ...............به تصویب رسید.

bottomPane