}
دو شنبه ، 5 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

شرایط عضویت

ماده 6 - نوع عضويت: کانون داراي سه نوع عضو خواهدبود عضو اصلي، عضو وابسته و عضو افتخاري. هر يک از اين اعضا بسته به نوع عضويت حايز شرايط مربوط، به ترتيب مندرج در ماده 7 ميباشد.
ماده7 - شرايط عضويت:
7-1- شرايط عضويت اعضاي اصلي
7-1-1- تکميل فرم پرسشنامه درخواست عضويت.
7-1-2- دارابودن دانشنامه مهندسي در يکي از مدارج ليسانس، فوق ليسانس و دکترا از دانشکده فني دانشگاه تهران
7-1-3- پذيرفتن مفاد اساسنامه کانون
7-1-4- عدم وابستگي به سازمانها يا تشکيلات غيرقانوني
7-1-5- محروم نبودن از حقوق اجتماعي
7-1-6- پرداخت وروديه و تعهد پرداخت حق عضويت طبق آيين نامه مربوط
تبصره: هر عضو اصلي کانون که تا تاريخ تشکيل مجمع عمومي حق عضويت هاي سالانه خود را از زمان عضويت پرداخته باشد، عضو منظم ناميده ميشود. در جلسات مجمع عمومي کانون فقط اعضاي منظم حق راي دارند.
7-2- شرايط عضويت اعضاي وابسته
7-2-1- تکميل فرم پرسشنامه درخواست عضويت
7-2-2- اشتغال به تحصيل در يکي از رشته هاي دانشکده فني دانشگاه تهران.
تبصره 1- کساني که داراي تجربه فني و سوابق کاري قابل توجه در زمينه هاي فني و مهندسي بوده ولي فاقد مدرک تحصيلي قابل پذيرش بعنوان عضو اصلي هستند نيز مي توانند بنا به پيشنهاد هيئت‌ مديره و تصويب شوراي‌عالي به عنوان عضو وابسته کانون پذيرفته شوند.
تبصره 2- اعضاي وابسته ميتوانند در کليه برنامه هاي اجتماعي، رفاهي، فرهنگي و کارآموزي کانون شرکت نمايند.
7-2-3- شخصيت هاي حقوقي فني ميتوانند به پيشنهاد هيئت ‌مديره و تصويب شوراي‌عالي به عنوان عضو وابسته کانون پذيرفته شوند.
7-3- شرايط عضويت اعضاي افتخاري مهندسان برجسته و چهره هاي شناخته شده و ممتاز ايراني و شخصيتهاي علمي دانشگاههاي معتبر داخلي يا خارجي، که تمايل به همکاري با کانون دارند، ميتوانند بنابه پيشنهاد هيئت ‌مديره و تصويب شوراي‌عالي، به عضويت افتخاري کانون پذيرفته شوند.
تبصره: عضويت افتخاري اين افراد نبايد مغاير با قوانين و مقررات جاري کشور باشد.
ماده 8- خاتمه عضويت:
عضويت در کانون در موارد زيرخاتمه مي يابد:
8-1- استعفاي کتبي عضو
8-2- لغو عضويت توسط شوراي‌عالي بر اساس پيشنهاد هيئت‌مديره به دليل عدم رعايت شئون و حيثيت مهندسي
8-3- فوت عضو.
8-4- عدم پرداخت حق عضويت به مدت سه سال متوالي.
تبصره: در فاصله زماني پيشنهاد لغو عضويت فرد مزبور توسط هيئت‌مديره و تصميم گيري شوراي‌عالي، عضويت وي به حال تعليق درآمده و از حق رأي در ارکان کانون محروم خواهدبود.
 

bottomPane