}
يك شنبه ، 6 مــهـــر ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran
چهره های ماندگار فنی ص- ق

دكتر مسعود صالحی
مهندس برق
فارغ التحصیل 1355                                                            
استاد دپارتمان برق و كامپیوتر دانشگاه Northeastern
 salehi@ece.neu.edu :پست الكترونيك
 
دكتر صفی الدین صفوی نائینی
مهندس برق
فارغ التحصیل 1353
استاد دپارتمان برق و كامپیوتر دانشگاه واترلو

 

دكتر مهرداد عابدی

مهندس برق

فارغ التحصیل 1349

استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیركبیر

 

 

دكتر حجت ا... عادلی

مهندس راه و ساختمان

فارغ التحصیل 1352

استاد و رئیس (اسبق) دانشكده سازه دانشگاه Ohio

پست الكترونيك: Adeli.1@osu.edu

http://www.iospress.nl

 

دكتر لطف ا... عسگری زاده

مهندس برق

فارغ التحصیل 1321

استاد و رئیس (اسبق) دپارتمان مهندسی برق دانشگاه بركلی 
بنیانگذار منطق فازی

zadeh@cs.berkeley.edu :پست الكترونيك

http://zadeh.cs.berkeley.edu/  

 

مهندس محمد عطاردیان

مهندس راه و ساختمان

فارغ التحصیل 1338

رئیس هیات مدیره شركت عطاردیان 

رئیس هیات مدیره كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایان ایران

پست الكترونيك: info@otaredianco.ir

 

مهندس كرامت ا... علیپور

مهندس معدن

فارغ التحصیل 1325

معاون فنی (اسبق) سازمان زمین شناسی كشور

 

دكتر رضا فرجی دانا

مهندس برق

فارغ التحصیل 1365

رئیس (اسبق) دانشگاه تهران

مديرعامل بنياد فني 
استاد گروه برق دانشكده فني

پست الكترونيك: reza@ut.ac.ir

 

 
شادروان دكتر غلامرضا قاضی مقدم
استاد (اسبق) گروه علوم پایه مهندسی دانشكده فنی

 

شادروان دكتر مهدی قاليبافيان
مهندس راه و ساختمان
فارغ‌التحصيل 1338
استاد (اسبق) مهندسی عمران دانشكده فنی 
مشاور (اسبق) در مهندسی سازه
 

 

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane