}
دو شنبه ، 5 آبــــان ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran


روسای دانشكده فنی

روسای دانشکده فنی از زمان تأسیس تاکنون و مدت ریاست آنان به شرح زیر می باشد؛ 

دكتر محمود حسابی  

1314  -  1313

 غلامحسين رهنما

1324  -  1314

 مهندس مهدی بازرگان

1330  -  1324

 مهندس عبدالحسين خليلی

1333  -  1331

 مهندس عبدالله رياضی

1342  -  1333

 مهندس رضا گنجه‌ای

1344  -  1342

 دكتر غلامعلی بازرگان ديلمقانی

1346  -  1344

 مهندس محمد مظفر زنگنه

1347  -  1346

 دكتر امير بدخشان

1350 - 1348

  
مهندس ايرج شمس ملك آرا

1351  -  1350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       صفحه بعد

bottomPane