}
يك شنبه ، 19 مـــرداد ، 99
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran
خاطرات دانش آموختگان دانشکده فنی

  

 

  خاطرات مهندس محیط کرمانی

دانش آموخته رشته مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل :1337

خاطرات دکتر علی آذریان 

استاد اسبق مهندسی متالورژی و مواد

          

     

bottomPane